Warszawa, 27.08.2021

 

Regulamin usług eRzeczoznawcy w ramach Autoplac

Ten dokument określa zasady składania i wykonywania zamówień, ich rozliczania oraz reklamacji usługi Autoplac.

 • § 1. Pojęcia podstawowe
  Definicje. Ilekroć w tym dokumencie będą użyte pojęcia z zachowaniem pisowni dużą literą nadaje się im następujące brzmienie:
 • 1.1 Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.
 • 1.2 eRzeczoznawcy – eRzeczoznawcy Królewicz i Wspólnicy sp.j. z siedzibą w Warszawie przy ul. L. Berensona 159P, 03-287 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000550658, NIP: 5242778154.
 • 1.3 Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, która Złoży Zlecenie na wykonanie Usługi.
 • 1.4 Zlecenie – przesłane e-mailem, portalem Autonet, formularzem zamówienie na jedną z Usług.
 • 1.5 Autoplac – usługi doradztwa przy zakupie pojazdów używanych.
 • 1.6 Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 1.7 Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • § 2. Autoplac – usługi doradztwa przy zakupie pojazdów używanych
 • 2.1 Celem tych usług jest doradztwo i pomoc Klientowi przy zakupie pojazdów używanych. Jest ona świadczona przez eRzeczoznawcy jako podwykonawca i partner techniczny NEPTIS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (kod: 61-615), przy ul. Perkuna 25, KRS: 0000447152, NIP: 9721187720, kapitał zakładowy 100 000 zł, dalej jako „NEPTIS”.
 • 2.2 Zamówienia na usługi Autoplac są składane za pośrednictwem systemu Autoplac, na której znajduje się również cennik tego zakresu usług.
 • 2.3 W przypadku, gdy Usługa nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od eRzeczoznawcy Klient otrzymuje zwrot zapłaconej ceny.
 • Opis rodzajów i zakresu usług Autoplac:>
 • 2.4 Konsultacja telefoniczna.Jej celem jest doradztwo przez telefon:
 • 2.4.1 Usługa obejmuje rozmowę telefoniczną która ma pomóc Klientowi w sprawdzeniu najważniejszych cech pojazdu;
 • 2.4.2 Połączenie może być wykonane po opłaceniu Usługi – pracownik eRzeczoznawcy dzwoni na numer telefonu podany przez Klienta przy składaniu zamówienia;
 • 2.4.3 Czas reakcji po utworzeniu zlecenia – do 30 minut;
 • 2.4.4 Czas połączenia – do 15 minut;
 • 2.4.5 Usługa jest zakończona w momencie zakończenia połączenia. Nie jest wykonywany żaden raport dla Klienta.
 • 2.5 Konsultacja wideo. UJej celem jest doradztwo za pośrednictwem wideokonferencji:
 • 2.5.1 Usługa obejmuje wideorozmowę z Klientem, która ma pomóc Klientowi w sprawdzeniu najważniejszych cech pojazdu. W czasie rozmowy sprawdzane są niektóre cechy pojazdu, wykonywana jest nagranie i dokumentacja zdjęciowa;
 • 2.5.2 Wideopołączenie może być wykonane po opłaceniu Usługi – pracownik eRzeczoznawcy wysyła Klientowi link umożliwiający połączenie bez konieczności instalacji aplikacji. Po zakończeniu połączenia, klient otrzymuje raport z usługi;
 • 2.5.3 Czas reakcji po utworzeniu zlecenia – do 30 minut;
 • 2.5.4 Czas połączenia – do 15 minut;
 • 2.5.5 Czas dostarczenia Klientowi raportu z usługi – do 24 godzin.
 • 2.5.3 Czas reakcji po utworzeniu zlecenia – do 30 minut;
 • 2.6 Oględziny. Polega na oględzinach pojazdu i dostarczenia Klientowi informacji pomocnych w podjęciu decyzji zakupowej. Zakres oględzin:
 • 2.6.1 Weryfikacja danych pojazdu, dokumentacji i wyposażenia;
 • 2.6.2 Pomiar powłoki lakierowej;
 • 2.6.3 Pomiar opon;
 • 2.6.4 Weryfikacja szyb;
 • 2.6.5 Weryfikacja oryginalności reflektorów (o ile to możliwe);
 • 2.6.6 Weryfikacja uszkodzeń we wnętrzu pojazdu;
 • 2.6.7 Weryfikacja uszkodzeń zewnętrznych;
 • 2.6.8 Wykonanie dokumentacji fotograficznej;
 • 2.6.9 Wykonanie próby ruchowej w warunkach parkingowych z prędkością do 15 km/h;
 • 2.6.10 Czas kontaktu w celu umówienia oględzin po utworzeniu zlecenia – do 4 godzin roboczych;
 • 2.6.11 Termin wykonania oględzin – do 48 godzin;
 • 2.6.12 Czas dostarczenia klientowi raportu z usługi – do 24 godzin od oględzin;
 • 2.7 Oględziny plus. Jest to rozszerzony pakiet oględzin pojazdu. Zakres:
 • 2.7.1 Weryfikacja danych pojazdu, dokumentacji i wyposażenia;
 • 2.7.2 Pomiar powłoki lakierowej;
 • 2.7.3 Pomiar opon;
 • 2.7.4 Weryfikacja szyb;
 • 2.7.5 Weryfikacja oryginalności reflektorów (o ile to możliwe);
 • 2.7.6 Weryfikacja uszkodzeń we wnętrzu pojazdu;
 • 2.7.7 Weryfikacja uszkodzeń zewnętrznych;
 • 2.7.8 Wykonanie dokumentacji fotograficznej;
 • 2.7.9 Wykonanie jazdy próbnej w warunkach drogowych, na wszystkich biegach;
 • 2.7.10 Czas kontaktu w celu umówienia oględzin po utworzeniu zlecenia – do 4 godzin roboczych
 • 2.7.11 Termin wykonania oględzin – do 48 godzin;
 • 2.7.12 Czas dostarczenia klientowi raportu z usługi – do 24 godzin od oględzin.
 • 2.8 Oględziny Premium. Jest do dodatkowo poszerzony zakres oględzin pojazdu:
 • 2.8.1 Weryfikacja danych pojazdu, dokumentacji i wyposażenia;
 • 2.8.2 Pomiar powłoki lakierowej;
 • 2.8.3 Pomiar opon;
 • 2.8.4 Weryfikacja szyb;
 • 2.8.5 Weryfikacja oryginalności reflektorów (o ile to możliwe);
 • 2.8.6 Weryfikacja uszkodzeń we wnętrzu pojazdu;
 • 2.8.7 Weryfikacja uszkodzeń zewnętrznych;
 • 2.8.8 Wykonanie dokumentacji fotograficznej;
 • 2.8.9 Wykonanie jazdy próbnej w warunkach drogowych, na wszystkich biegach;
 • 2.8.10 Weryfikacja podwozia na podnośniku;
 • 2.8.11 Nagranie pracującego silnika i momentu uruchomienia silnika (widok wskaźników);
 • 2.8.12 Czas kontaktu w celu umówienia oględzin po utworzeniu zlecenia – do 4 godzin roboczych;
 • 2.8.13 Termin wykonania oględzin – do 60 godzin (w zależności od dostępności podnośnika);
 • 2.8.14 Czas dostarczenia klientowi raportu z usługi – do 24 godzin od oględzin.
 • 2.9 Poziom i zasady świadczenia usług (SLA):
 • 2.9.1 Czas i terminy wykonania usług są liczone w godzinach i dniach roboczych;
 • 2.9.2 Dni ustawowo wolne od pracy nie są wliczane do czasu reakcji i wykonania usługi;
 • 2.9.3 Czas reakcji po złożeniu zlecenia jest liczony dla dni roboczych (inne niż ustawowo wolne od pracy) dla przedziału godzin od 8:00 do 16:00. W razie złożenia zlecenia poza tym przedziałem godzinowym, czas reakcji jest liczony od godziny 8:00 następnego dnia roboczego.
 • 2.10 Jeśli jedna z usług wymagających oględzin pojazdu (Oględziny, Oględziny plus, Oględziny Premium) po jej zamówieniu nie zostały wykonane, wówczas:
 • 2.10.1 Jeśli rzeczoznawca nie udał się na miejsce, od Klienta jest pobierana opłata administracyjna w wysokości 50 zł, reszta zapłaconej ceny jest zwracana Klientowi;
 • 2.10.2 Jeśli rzeczoznawca rozpoczął wykonywanie usługi i udał się na miejsce oględzin, które z przyczyn od niego niezależnych nie mogły być wykonane (w szczególności brak pojazdu, brak dostępu do pojazdu etc.), wówczas od Klienta pobierana jest opłata w wysokości 50 % ceny usługi. Reszta zapłaconej ceny jest zwracana Klientowi.
 • § 3. Warunki świadczenia Usług
 • 3.1 Wykonanie przez eRzeczoznawcy usługi Autoplac dla usług doradztwa przy zakupie pojazdów używanych wymaga złożenia zlecenia przez system Autoplac.
 • 3.2 Zlecenie Usługi musi zawierać następujące dane Klienta:
 •   3.2.1 Imię i nazwisko oraz nazwa firmy Klienta jeśli Zlecenie składa firma;
 •   3.2.2 Telefon i e-mail kontaktowy;
 •   3.2.3 Adres tradycyjny;
 •   3.2.4 NIP – dotyczy firm i nr KRS – dotyczy firm wpisanych do KRS;
 •   3.2.5 Informację czy Usługa jest zlecana przez firmę czy Konsumenta;
 •   3.2.6 Dane pojazdu, maszyny lub urządzenia którego dotyczy Usługa. W szczególności takie jak:
 •    3.2.6.1 Nr rej/ewidencyjny lub vin/nr seryjny;
 •    3.2.6.2 Marka i model pojazdu lub rodzaj obiektu;
 • Niektóre z powyższych danych będą pobierane automatycznie z systemu Autoplac.
 • 3.3 Wszystkie dane i informacje wskazane w pkt. 3.2. muszą być kompletne, prawidłowe, zgodne z rzeczywistością i bez błędów. Jest to warunek konieczny do realizacji Zlecenia. W przypadku danych niekompletnych lub zawierających błędy eRzeczoznawcy może odmówić realizacji zlecenia.
 • 3.4 eRzeczoznawcy Świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem wyłącznie na terytorium Polski.
 • 3.5 Zlecenie obejmuje jednorazową Usługę i wygasa po jego wykonaniu. Świadczenie kolejnej Usługi wymaga złożenia kolejnego Zlecenia przez Klienta.
 • 3.6 eRzeczoznawcy świadczy Usługi przy dochowaniu należytej staranności, na podstawie przesłanych danych, dokumentów i informacji od Klienta oraz oględzin pojazdu/maszyny.
 • 3.7 eRzeczoznawcy nie świadczy usług polegających na analizie i weryfikacji stanu prawnego pojazdu/maszyny.
 • 3.8 Pod podanym przez Klienta przy składaniu Zlecenia adres e-mail eRzeczoznawcy przesyła:
 •   3.8.1 Potwierdzenie zakresu Zlecenia ze specyfikacją;
 •   3.8.2 Regulamin;
 •   3.8.3 Fakturę albo paragon, w zależności od wybranej opcji przy składaniu Zlecenia.|
 • § 4. Płatności
 • 4.1 Płatności za Usługi jest przyjmowana:
 •   4.1.1 Za pośrednictwem systemu Przelewy 24, zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, dostępny pod linkiem, który stanowi jego integralną część;
 • 4.2 Płatności musi być dokonana przed wykonaniem Usługi.
 • § 5. Czas realizacji Usługi
 • 5.1 Czasy i zasady realizacji usług Autoplac wskazano w § 2 regulaminu.
 • 5.2 Jeśli złożone Zlecenie jest nietypowe przez co jego wykonanie wymaga więcej czasu, eRzeczoznawcy prześle do Klienta e-mailem informację o innym terminie realizacji takiej Usługi.
 • 5.3 Jeśli zlecenie Usługi zostało złożone przez Klienta będącego Konsumentem, to eRzeczoznawcy przystąpi do wykonania usługi po 14 dniach od Zlecenia, chyba że Konsument wcześniej złoży oświadczenie wyrażające zgodę na przystąpienie do wykonania Usługi przed tym terminem.
 • § 6. Wydanie wyników Usługi.
 •   6.1 Po wykonaniu Usługi Klient otrzymuje pod podany w Zleceniu adres e-mail link do strony umożliwiającej zapoznaje się z opracowaniem powstałym w wyniku wykonania Usługi, jeśli obejmuje ona przygotowanie takiego dokumentu oraz jego pobrania w formacie pdf.
 •   6.2 Klient który chce otrzymać dokument w wersji papierowej, musisz złożyć stosowne zastrzeżenie w Zleceniu.
 • § 7. Dodatkowe prawa Konsumenta
 •   7.1 Klienci będący Konsumentami mają następujące dodatkowe prawa:
 •     7.1.1 Prawo do odstąpienia od umowy i Zlecenia w terminie 14 dni. Bez obowiązku podania przyczyn.
 •     7.1.2 Konsument nie ponosi w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów. Konsument chcący skorzystać z prawa odstąpienia musi przesłać do eRzeczoznawcy w terminie 14 dni od złożenia Zlecenia oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia.
 •     7.1.3 W przypadku odstąpienia od Zlecenia przez Konsumenta eRzeczoznawcy zwraca niezwłocznie otrzymane płatności, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym eRzeczoznawcy zostali poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Zlecenia. Zwrotu płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jak dokonana płatność, chyba że Konsument wyraźnie wskazał inną formę zwrotu. Konsument nie ponosi Żadnych opłat w związku ze zwrotem.
 •     7.1.4 Konsument wykonujący odstąpienie może, ale nie musi użyć do odstąpienia formularza jak w załączniku nr 3 do Regulaminu.
 •     7.1.5 Konsument, który poinformuje eRzeczoznawcy, że wyraża zgodę na przystąpienie przez eRzeczoznawcy do wykonania Usługi przed terminem 14 dni od złożenia Zlecenia a Usługa zostanie wykonana – traci prawo do odstąpienia od Zlecenia. W razie odstąpienia przez Konsumenta po przystąpieniu do wykonania Usługi, Konsument nadal ma obowiązek zapłaty za wykonaną część Zlecenia. Dla rozliczenia zakresu wykonanego Zlecenia przyjmuje się:
 •       7.1.5.1 Wybór rzeczoznawcy oraz przekazanie Zlecenia do realizacji stanowi 5% wartości usługi;
 •       7.1.5.2 Jeżeli Usługa obejmuje oględziny pojazdu/maszyny, to stanowią one 60% wartości usługi
 •       7.1.5.3 Jeżeli Usługa obejmuje oględziny pojazdu/maszyny, to opracowanie ekspertyzy/raport u stanowi 35% wartości usługi
 •       7.1.5.4 Usługi, w których ekspertyza/raport wydawane są na podstawie akt sprawy, przyjmuje się, że zapoznanie z dokumentacją akt sprawy obejmuje 45% wartości usługi, a wydanie ekspertyzy 50% wartości usługi.
 • 7.2 Klientów będących Konsumentami nie wiążą i nie dotyczą postanowienia Regulaminu, które są dla nich mniej korzystne niż przepisy o ochronie praw 1 konsumentów, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy art. 3851 i następne kodeksu cywilnego.
 • 7.3 eRzeczoznawcy ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem za jakość Usług na zasadach przepisów o rękojmi.
 • 7.4 Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na ten temat znajdują się na stronnie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl. Konsument może się zwrócić o pomoc do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej lub powiatowego rzecznika praw konsumentów.
 • 7.5 Rozstrzyganie ewentualnych sporów między Klientem Konsumentem a eRzeczoznawcy zostanie poddane właściwości sądu powszechnego, zgodnie z przepisami ogólnymi.
 • § 8. Dane kontaktowe i procedura reklamacji
 •   8.1 Dane kontaktowe eRzeczoznawcy:
 •     8.1.1 Telefon 668 214 414, 539 313 136;
 •     8.1.2 Poczta elektroniczna: logistyka@erzeczoznawcv.pl
 •   8.2 Wszelkie reklamacje należy składać pod adres logistyka@erzeczoznawcv.pl
 •   8.3 Klient składający reklamacje powinien:
 •     8.3.1 Opisać wadę lub usterkę Usługi;
 •     8.3.2 Dołączyć do niej otrzymany od eRzeczoznawcy dokument, fakturę oraz wcześniejszą korespondencję;
 •     8.3.3 Wskazać swoje oczekiwania związane z reklamacją.
 •   8.4 eRzeczoznawcy rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni od ich otrzymania. O wyniku reklamacji Klient jest informowany w wiadomości e-mail.
 • § 9. Ograniczenia odpowiedzialności eRzeczoznawcy
 •   9.1 eRzeczoznawcy nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi wywołane przez:
 •     9.1.1 Błędne lub niepełne dane kontaktowe podane przez Klienta w Zleceniu;
 •     9.1.2 Błędną lub niepełną informację podaną przez Klienta o przedmiocie Usługi;
 •     9.1.3 Siłę wyższą;
 •     9.1.4 Brak możliwości kontaktu lub dotarcia do przedmiotu Usługi lub Klienta;
 •   9.2 eRzeczoznawcy nie ma możliwości weryfikacji podanych przez Klienta informacji w Zleceniu i nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość lub kompletność.
 •   9.3 eRzeczoznawcy nie ponosi odpowiedzialności za cel i wykorzystanie przez Klienta otrzymanych w wyniku Usługi dokumentów.
 •   9.4 eRzeczoznawcy wyłącza wobec Klientów którzy nie są konsumentami odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 •   9.5 Odpowiedzialność eRzeczoznawcy za wykonanie Usługi dla Klienta niebędącego Konsumentem jest ograniczona do wysokości otrzymanego wynagrodzenia. Odpowiedzialność za inne szkody (w tym pośrednie, następcze etc.) zostaje w całości wyłączona.
 •   9.6 eRzeczoznawcy ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze Zlecenia do pełnej wysokości, za szkody poniesione przez Klienta, jeżeli odpowiedzialność ta powstała wyłącznie z winy umyślnej eRzeczoznawcy.
 •   9.7 eRzeczoznawcy nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Klienta lub osób trzecich.
 •   9.8 Raport:
 •     9.8.1 Nie może stać się podstawą decyzji Klienta o zakupie pojazdu;
 •     9.8.2 Jest elementem doradczym ale nie decyzyjnym. Każdy Klient dokonuje zakupu raportu wyłącznie w celu uzyskania informacji o stanie technicznym interesującego go pojazdu,
 •     9.8.3 Nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja zakupu przedmiotu wyceny według opisu stanu technicznego.
 • § 10. Wymagania techniczne
 •   10.1 Do odczytania otrzymanych od eRzeczoznawcy dokumentów elektronicznych Klient potrzebuje sprawnego komputera lub innego urządzenia z podłączeniem do Internetu, konta pocztowego, programu do obsługi e-mail oraz programu odczytującego format plików pdf.
 • § 11. Informacja o danych osobowych
 • Klient składający Zlecenie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie eRzeczoznawcy informuje, że:
 •   11.1 Administratorem danych osobowych Klienta jest eRzeczoznawcy Królewicz i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie przy ul. L. Berensona 159P, 03-287 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000550658, NIP: 5242778154;
 •   11.2 Administrator dokonuje następujących operacji na danych osobowych: utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, udostępnianie, porządkowanie, dostęp, przesyłanie, usuwanie, wszystkie w celu realizacji Zlecenia i wykonania obowiązków związanych z wystawieniem i rozliczeniem faktury;
 •   11.3 Dane będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym odpowiadającym za obsługę i wykonanie Zlecenia oraz wystawienie faktury;
 •   11.4 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6,5 roku od daty Zlecenia;
 •   11.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem koniecznym do przyjęcia i wykonania Zlecenia;
 •   11.6 W każdej chwili Klient ma prawo do poprawienia danych, aktualizacji, wglądu, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz zażądania ich trwałego usunięcia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi jednak wykonanie Usługi lub rozpoznanie reklamacji;
 •   11.7 Zebrane i przetwarzane dane nie będą służyły w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu;
 •   11.8 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO,
 •   11.9 Kontakt do Administratora Ochrony Danych Osobowych/Inspektora Ochrony Danych: Mariusz Królewicz, mk@erzeczoznawcy.pl
 •   11.10 Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 •   11.11 eRzeczoznawcy informuje, że w zakresie przetwarzania danych osobowych Klientów w celu przygotowania i przedstawienia raportu technicznego pojazdów maszyn lub urządzeń w ramach funkcjonowania Serwisu Autoplac administratorem ich danych osobowych jest również NEPTIS S.A. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez NEPTIS S.A. znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie Autoplac.
 • § 12. Postanowienia końcowe
 • 12.1 Spory z Klientami którzy nie są Konsumentami, będzie rozstrzygał właściwy sąd powszechny w Warszawie.
 • 12.2 Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. Informacja o zmianie zostanie umieszczona na stronie ww eRzeczoznawcy.

Załącznik nr 3 do Regulaminu usług eRzeczoznawcyAutoplac – formularz odstąpienia od umowy dla konsumenta